Lucretia van Merkenstraat 55 Spijkenisse +31 (0) 850609848 info@groovyrcords.nl

Privacy Policy

GroovyRecords

GroovyRecords, gevestigd aan Lucretia van Merkenstraat 55
3207HN Spijkenisse, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https//www.groovyrecords.nl
Lucretia van Merkenstraat 55
3207HN Spijkenisse
+31 6 15 603 822
E Ramaker den Ouden is de Functionaris Gegevensbescherming van
GroovyRecords Hij is te bereiken via administratie@groovyrecords.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
GroovyRecords verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van
onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel
  op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer
  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
  websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
  ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan
  16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van
  hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
  worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder
  die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een
  minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@groovyrecords.nl,
  dan verwijderen wij deze informatie.
  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  GroovyRecords verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
  kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • GroovyRecords verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe
  verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
  Geautomatiseerde besluitvorming
  GroovyRecords neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen
  besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
  Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –
  systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van
  GroovyRecords) tussen zit. GroovyRecords gebruikt de volgende
  computerprogramma’s of -systemen:
  [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende
  logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]
  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  GroovyRecords bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om
  de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren
  de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van
  persoonsgegevens:
  (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn 1 jaar na laatste bestelling >
  Reden
  : deactiveren account.
  Personalia > Bewaartermijn > 1 jaar na laatste bestelling > Reden
  : deactiveren account.
  Adres > Bewaartermijn > 1 jaar na laatste bestelling > Reden
  : deactiveren account.
  Enzovoort > Bewaartermijn > 1 jaar na laatste bestelling > Reden
  : deactiveren account.
  Delen van persoonsgegevens met derden
  GroovyRecords verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de
  uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
  verplichting.
  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  GroovyRecords gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische
  cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein
  tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw
  computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk
  voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen
  ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
  voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U
  kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze
  geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is
  opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
  verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
  gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van
  uw persoonsgegevens door GroovyRecords en heeft u het recht op
  gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
  indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
  computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van
  uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar
  op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
  administratie@groovyrecords.nl.
  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u
  een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze
  kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers
  onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
  Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen
  vier weken, op uw verzoek.
  GroovyRecords wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een
  klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
  Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons
  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  GroovyRecords neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
  passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
  openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft
  dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
  neem dan contact op met onze klantenservice of via
  administratie@groovyrecords.nl